Ryhmäpuheenvuoroni Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puolesta valtuustossa 21.5.2018

22.5.2018

Ryhmäpuheenvuoro asiakohtaan mikä käsitteli vuoden 2017 henkilöstökertomusta.

Arvoisa puheenjohtaja sekä valtuutetut ja muut kokousta seuraavat!

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä keskusteli henkilöstökertomuksesta pitkään omassa ryhmäkokouksessaan.

Kertomus on selkeä ja hyvä tiivistelmä kuluneesta vuodesta henkilöstöhallinnon osalta. Kertomuksen tarkoitus on tuottaa tietoa päättäjille, kaupunginjohdolle, esimiehille sekä henkilöstölle kehittämiskohteiden määrittelyn tueksi.

Selkeydestään huolimatta kertomus kuitenkin herättää lisäkysymyksiä. Eli, mitä muuta olisimme voineet saada kertomuksesta lukea? Kertomuksesta loistavat poissaolollaan henkilöstön edustajien kannanotot. Emme tiedä, miten kertomus on koostettu, sillä kertomuksesta asia ei käy ilmi. Näyttää siltä, että se on pääosin työnantajan näkemys asioista ja niiden tolasta.

Sosialidemokraattinen ryhmä haluaisi jatkossa lisätä kertomukseen henkilöstön edustajien raportin kuluneesta vuodesta. Tämä lisäisi valtuuston ja työnantajan mahdollisuuksia käsitellä henkilöstöhallinnon ongelmakohtia ja näin ollen parantaa henkilöstön työhyvinvointia entisestään.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työyhteisössä ovat tärkeimpiä mittareita henkilöstön oman hyvinvoinnin kannalta, kun käsitellään omanarvontunnetta sekä oman työsuorituksen merkitykselliseksi tuntemista. Työntekijän täytyy voida tuntea olevansa yhtä tärkeä ja arvokas kuin muutkin työtoverinsa.

Pidämme äärimmäisen hienona ratkaisuna Järvenpään päätöstä allekirjoittaa kuntien tasa-arvokirja. Kirja edellyttää kunnan tarkistavan oman käytäntönsä tasa-arvon edistämistyössä. Jäämmekin nyt odottamaan, mitä täsmennyksiä tämä tuo tullessaan kuntamme toimintaan, niin työnantajana kuin palveluntarjoajana.

Yhtenä havaintona kertomuksesta haluamme erikseen nostaa esille ja kiinnittää huomiota työsuhteiden muotojen kehitykseen. Vakituiset työsuhteet ovat vähentyneet hieman ja toisaalta määräaikaisten työsuhteiden määrä on lisääntynyt suhteellisen merkittävästi, jopa 13,4 %.

Siksi kaupungin palveluksesta lähteneiden mielipiteet lähdön syistä eivät yllätä. Suurin osa lähteneistä on nuoria parhaassa työiässä olevia työntekijöitä, joiden työsuhteet ovat pääosin olleet määräaikaisia tai mahdollisuus työuralla kehittymiseen on ollut vähäistä.

Näillä työntekijöillä todennäköiset syyt toisen työnantajan palvelukseen siirtymiselle ovat varmasti palkka, mutta myös työhyvinvointi. Nuoremmalle työntekijäporukalle ei ole vielä kertynyt ikä- tai kokemusvuosilisiä. Tällöin hiukankin parempi palkka naapurikunnassa saattaa ratkaista sen, minkä työnantajan palveluksessa he haluavat olla. Myös vaikutusmahdollisuudet omaan työhönsä ja kuulluksi tuleminen merkitsevät työntekijöille paljon. Kiire, työyhteisön johtaminen tai sisäilma- eivät saisi olla lähdön syitä. Vakituinen työsuhde on edelleen oman elämän suunnittelun ja perheen perustamisen kannalta tavoiteltavin työsuhdemuoto. Myös nuorille.

Näihin seikkoihin toivoisimme kaupungin henkilöstöhallinnon uhraavan entistä enemmän ajatuksia päivittäisessä työssään mutta eritoten myös, kun uusia rekrytointeja kunnassa tehdään.

Kaupunki on myös viettänyt ”Unelmien liikuntavuotta”, jonka tuloksia kertomuksessa lyhyesti sivutaan.

Kertomuksessa mainitaan, että työntekijöillä oli mahdollisuus käyttää Seutulantalon kuntosalia torstai-iltapäivisin sekä uimahallia ja sen kuntosalia perjantai-iltapäivisin. Varsinkin torstain mahdollisuutta käytettiin vain vähän. Pakostakin nousee kysymys, oliko salia tai uimahallia mahdollisuus käyttää työaikana? Ja jos oli, niin kuinka monella oikeasti oli edes mahdollisuus vuoroa oman työvuoronsa aikana käyttää?

Sosialidemokraatit pitävät tärkeänä työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtimista. Yhtä tärkeää on se, että työntekijöitä kohdellaan tasavertaisesti. Tästä syystä esitämme kaupungille työnantajan ominaisuudessa pohdittavaksi, palvelisiko aikaisemmin kunnassa käytössä ollut hyvinvointiseteli työntekijöitä yhdenvertaisemmin ja saataisiinko sillä enemmän tuloksia aikaiseksi? Työntekijät pystyisivät käyttämään palveluseteliä oman elämänsä kannalta joustavammin ja itselleen mieluisaan liikunta- tai virkistysmuotoon.

Sairauslomien osalta haluamme nostaa esiin tapaturmien kirjaamisen vanhanaikaisuuden.

Järvenpäätä on tituleerattuihan viime päivinäkin monessakin asiassa kuntakentän parhaaksi ja edelläkävijäksi. Voisimmeko olla parhaita ja edelläkävijöitä myös tapaturma-kirjausten kanssa? Tunnustamme, että psyykkisten tapaturmien toteaminen on huomattavasti vaikeampaa kuin fyysisten.

Haluamme kuitenkin heittää kaupungille haasteen siitä, että alkaisimme ensimmäisten joukossa kirjaamaan ylös myös sellaiset tapaturmat, jotka sairastuttavat työntekijän mielen.

Mielenterveyden parantuminen on monesti hitaampaa ja monin kerroin hankalampaa kuin fyysisen terveyden. Henkilöstökertomuksen mukaan työturvallisuusilmoitusten seurannassa on nähtävissä selkeästi se, että yleisin turvallisuusuhka on väkivalta. Heti sen jälkeen äkillinen fyysinen tai psyykkinen kuormittuminen. Näitä tilastoja pitää tutkia yhdessä tapaturmatilastojen kanssa ja miettiä, miten näitä työsuojelutoimenpiteitä vaativia tilanteita voidaan ennaltaehkäistä paremmin.

Viimeisenä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä, otamme esiin kirjaukset henkilöstön palkitsemiskäytännöistä.

Esimiehille on erikseen räätälöity palkitsemisjärjestelmä hyvästä työsuorituksesta. Pidämme erittäin tärkeänä, että jatkossa koko henkilöstön työ ja osaaminen huomioidaan paremmin järjestelmässä. Esimies ei tee tuloksia yksin, vaan kaiken takana on iso joukko eri toiminnoissa työskenteleviä työntekijöitä, jotka ovat yhdessä mahdollistaneet yksikön hyvät tulokset.

Pidämme myös kummallisena joitakin palkitsemisen perusteita. Esimerkiksi sitä, että, uusien rekrytointien välttäminen ja töiden jakaminen nykyisille työntekijöille on palkitsemisen arvoinen asia. Tämä on ymmärrettävä tavoite työnantajan kannalta, mutta mitähän työntekijät mahtavat tästä ajatella? Onko tätä linjausta pohdittu siitä näkökulmasta, että se tarkoittaa samalla yksilön ja yksikön työkuorman lisääntymistä?

Tällaisen toimintatavan yleistyessä on pidettävä huoli siitä, että työntekijä ei ylikuormitu niin, että oman tehtävän hoitaminen käy mahdottomaksi. Ja toisaalta mahdollisuuksien oman työn suunnitteluun on pysyttävä hyvinä. Työntekijän mahdollisuus oman työn suunnitteluun lisää sekin tunnetusti työhyvinvointia. Ja lisäksi. Myös työntekijän palkan on vastattava lisääntynyttä työmäärää.

Sosialidemokraattinen ryhmä katsoo, että työntekijöiden palkitsemisjärjestelmä ei saa missään nimessä johtaa työntekijöiden epäterveelliseen keskinäiseen kilpailuun tai muodostua osaksi korvaamaan kohtuullista peruspalkkaa. Nykyisessä palkitsemisjärjestelmässä yhdenvertaisuus ei käsittääksemme parhaalla mahdollisella tavalla toimi.

Kannustamme kuntaa ohjaamaan järjestelmää uuteen suuntaan. Sen sijaan, että yksittäinen työntekijä palkitaan vain omasta suorituksestaan, kannustamme palkitsemaan kaikkia yksikön työntekijöitä. Mikäli pääpainoa vain yksittäisen työntekijän palkitsemisesta jatketaan, pitää jatkossa ennen palkitsemista tutkia myös yksikön muiden työntekijöiden osuus tuloksen muodostumiseen. Yksin ei kukaan kaupungin työntekijöistä tulosta tee, vaan takana on aina suuri joukko työntekijöitä.

Palkitsemisjärjestelmässä täytyisi myös tarkoin käydä läpi jokaisen työtehtävä ja määritellä se, millainen on kyseisessä tehtävässä riittävä taso palkitsemisen perusteeksi. Kaikilla kun on hieman erilainen työ sekä erilaiset asiakkaat palveltavina. Lisäksi pitäisi huomioida tehtäväkohtaiset erot.  Jollekin oman työsuorituksen parantaminen voi olla mahdotonta itsestä riippumattomista syistä ja toisaalta joku toinen voi saada suurta hyötyä vaikkapa jostain onnekkaasta tapahtumasta, joka ei suoraan liity itse työn suorittamiseen. Myös ikä, fyysinen kunto ja mahdollisuus lisäkoulutukseen vaikuttavat työtehoomme ja siten suorituksiin. Olemmekin myös hieman huolissamme kaupungin työntekijöiden koulutuspäivien riittävyydestä sekä kaikkien tasavertaisesta mahdollisuudesta osallistua koulutukseen ja tätä kautta tehostaa omaa työtään ja edelleen mahdollisuutta tulla palkituksi. Työnohjauksesta, siitä raportissa ei ollut minkäänlaista mainintaa. Tätä ihmettelemme myös.

Tärkeintä kaiken muun työhyvinvoinnin ohella on pitää huoli siitä, että jokaisen työtehtävän peruspalkka pysyy kilpailukykyisenä lähikuntiin nähden. Vain siten työntekijät pysyvät palveluksessamme ja sitoutuvat kehittämään työtään ja kaupunkiaan sekä tuntevat olevansa arvostettuja. Nykyiset rekrytointivaikeudet puolestaan vähenevät.

Näistä syntyy työhyvinvointia ilman suuria ponnistuksia.

Kertauksena, mikäli asia puheen seasta unohtui: Sosialidemokraattinen ryhmä tekee ponsi-esityksen siitä, että jatkossa kertomukseen lisätään henkilöstön edustajien raportti kuluneesta vuodesta.