Puheeni Järvenpään kaupunginvaltuustossa budjetin käsittelyssä

15.11.2017


Valtuuston kokous 13.11.2017

 

 

Arvoisa valtuusto, puheenjohtajisto sekä lehterillä tai kotona kokousta seuraavat.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on käsitellyt budjettia perusteellisesti ja harkiten. Suuria yllätyksiä budjetti ei sisällä. Se vaikuttaa tasapainoiselta ja jopa oikeudenmukaiselta, realistiselta kokonaisuudelta tulevalle vuodelle. Budjetti huomioi monia kipukohtia kuntataloudessa ja tuo niihin ratkaisuja, jotta tulevat vuodet olisivat helpompia.

Muutamia kipukohtia kuitenkin haluamme nostaa erikseen esille.

Kiinnitimme huomiota henkilöstömenojen varauksiin käyttötaloudessa.
Tarkemmin: siellä on vain 0,75 %:n varaus henkilöstön työehtosopimusten mukaisiin sopimuskorotuksiin. Tämä varaus on luultavasti liian pieni. Teollisuuden palkankorotukset ovat asettumassa kahden vuoden jaksolla yli kolmen prosentin tasolle: tokkopa julkisella sektorilla tyydytään alle prosentin vuotuisiin korotuksiin, etenkin kun julkisen sektorin työntekijöitä on kuritettu 30 % lomarahaleikkauksin.

Pidämme alibudjetointia arveluttavana, henkilöstöä ja julkisen sektorin työmarkkinaosapuolia väheksyvänä, aliarvostavana. Lisäbudjettiin joudutaan väistämättä turvaamaan tai tekemään muulla tavoin tasapainotusta, jos tätä virhettä ei korjata. Emme tule hyväksymään mitään taloudentasapainottamisohjelmia henkilöstömenojen leikkaamiseksi. Se on selvää.

----

Tiedämme kaikki, että sosiaalisesti kestävää kehitystä tuetaan ehkäisemällä syrjäytymistä, eriytymistä sekä tulo- ja terveyserojen kasvua. Niin inhimillisesti, sosiaalisesti kuin taloudellisestikin järkevintä on ongelmien ennaltaehkäisy ennen niiden kasvamista ja kasautumista.

Tiedämme myös, että jokainen syrjäytynyt nuori tulee kunnalle todella kalliiksi. Tässä asiassa talous ei kuitenkaan saa olla ohjaava, eikä ainakaan ainoa ohjaaja asia. Inhimillinen kärsimys ja pahoinvointi eivät ole kunnassamme asioita, joille suljemme silmämme. Syrjäytymisen ehkäisemisessä avainsana on varhainen puuttuminen.

Työttömyys ja etenkin nuorisotyöttömyys on ongelma, jonka edessä ei saa antautua. Velvollisuutemme on pyrkiä rakentamaan jokaiselle ihmiselle ehjä tulevaisuus sekä itsenäisesti hallittavissa oleva arki. Järvenpään kehitys näiden lukujen valossa ei ole paras mahdollinen. Työttömyyttä on saatava kitkettyä entistä tehokkaammin ja koko ajan on kehitettävä sekä mietittävä uusia keinoja työllisyyden parantamiseksi. Odotamme paljon Työllisyyskummi-toiminnan alkamiselta sekä tuloksia.

Nuorten mielenterveysongelmat ja pahoinvointi ovat kunnassamme kasvussa – se näkyy jo nyt mm. Nuovon käytön lisääntymisenä. Sitä, onko syy työttömyydessä ja syrjäytymisessä vai toisinpäin, emme tiedä mutta meidän tulee määrätietoisesti muuttaa toimintatapojamme aina tilanteen vaatimalla tavalla sekä pyrkiä selvittämään syrjäytymiseen vaikuttavat perisyyt.

Jokaisella satsatulla eurolla on merkityksensä, jonka taloudellinen vaikutus voi joskus realisoitua vasta pitkänkin ajan kuluessa. Vääristä kohdista säästäminen voi sen sijaan käydä hyvin kalliiksi kun huomioidaan kokonaisvaikutukset.

-----

Sosialidemokraattien kanta on yhä, että subjektiivisen päivähoito-oikeuden pitää koskea kaikkia. Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa SDP on joutunut edellisellä valtuustokaudella tekemään  kompromisseja, joihin on kuulunut myös subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen. Nämä päätökset on tehty julkisten palveluiden turvaamiseksi.

Kyse on kuitenkin nimenomaan lapsen oikeudesta, johon vanhempien sosioekonominen tausta ei saa vaikuttaa. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus ei saa johtaa lasten eriarvoistumiseen tai jopa syrjäytymisriskin kasvamiseen jo päiväkodissa. Kuntataloudessa ei säästetty euro aina tarkoita säästöjä pitkällä aikavälillä.

Olemme kuntavaalien alla luvanneet äänestäjillemme, että Järvenpäässä osittain puretun subjektiivisen päivähoito oikeuden toteutusta seurataan ja mikäli purku aiheuttaa kohtuuttomia tilanteita ja joustamattomuutta perheille, niin tulemme niihin reagoimaan. Näitä tilanteita on korviimme kantautunut onneksi vain muutamia. Olemme nyt kuitenkin kokonaisuudessaan uuden asian edessä.

Työttömille kaavailtu aktiivimalli tuo niin työttömälle itselleen kuin kunnallekin isoja haasteita. Voi syntyä entistä enemmän esimerkiksi tilanteita, joissa päivähoito-oikeus on varattu väärille päiville asetetun 65 vuorokauden jaksoissa kulkevassa järjestelmässä. On perusteltuna pelkona, että nämä uudet työttömyysturvalain määräykset tulevat aiheuttamaan työttömille mahdottomia tilanteita. Minne laittaa lapsi? Ja toisaalta päivähoitohenkilökunnalle armotonta joustamista, sillä työvuoroluettelot saattavat näin ollen muuttua jatkuvasti.

Lisäksi kannamme huolta maahanmuuttajaperheistä. Jos kieltä osaamaton vanhempi on työttömänä, hän ei välttämättä osaa vaatia lapselleen laajempaa oikeutta vaan riskinä on, että hän hukkuu paperi- ja byrokratiaviidakkoon. Tällöin hänen lapsensa on erityisen syrjäytymisriskin alainen ja integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan katkeaa jo lapsena.

Talous on aina pitkäjänteistä toimintaa eikä sitä voi tai pitäisikään arvioida pelkästään tilikauden tai edes valtuustokauden pituisena ajanjaksona.

Sosialidemokraatit esittävät budjettiin muutosta siten, että subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajattu tuntimäärä korotetaan Järvenpäässä 20 tunnista 30 tuntiin viikossa ja että muutos tulee voimaan vuoden 2018 elokuusta lähtien. Katsomme, että tämä muutos lisäisi perheiden mahdollisuutta suunnitella arkensa paremmin, se vähentäisi lastemme eriarvoisuutta päiväkodeissa ja helpottaisi henkilökunnan työnsuunnittelua.

Esitetty muutos söisi aiemman rajauksen mukaisesti laskettuja säästöjä mutta olisi merkittävä parannus lapsille ja perheille. Kunnan vetovoimaisuustekijöistä puhutaan monessa eri yhteydessä, milloin huomioimme lapset ja perheet osana kokonaisuutta? Mielestämme nyt on sen aika.